aniolywitrazowe.serwis

Dziennik Ustaw-Dz. u. Rok 2002, nr 167, poz. 1375-Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją. Dziennik Ustaw rocznik 2002 nr 167. Data publikacji: 9 października 2002 r. Poz. Poz. 1375. Minister Kultury, rozporządzenie z dnia 16 września 2002 r. Poz. 1375 Dz. u. Nr 167 z 09. 10. 2002. Dziennik Ustaw z 2002 r. rozporzĄdzenie ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z.Dziennik Ustaw z 9 października 2002 Nr 167 poz. 1375. z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i.

Dziennik Ustaw Nr 167/2002 r. Poz. 1375. rozporzĄdzenie ministra kultury. z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją.

Publikatory Dziennik Ustaw 2002 Nr 167. 1375. rozporzĄdzenie ministra kultury. z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją.Dziennik Ustaw z 9 października 2002 Nr 167 poz. 1375. Metryka· tekst pierwotny· fotokopia. z dnia 16 września 2002 r. Poz. 1375). Załącznik nr 1.Ry z dnia 16 wrzeÊ nia 2002 r. Poz. 1375). Za∏ à cznik nr 1. Dziennik Ustaw Nr 167. — 10641— Poz. 1375. Za∏ à cznik nr 6.Dz. u. 2002 nr 167 poz. 1375 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw 2002 nr 76 poz. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Dz. u. 2002 nr 167 poz. 1375) · Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15.Oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375).RozporzĄdzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. 2002, nr 167, poz. 1375. ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach/Dziennik Ustaw. 2004, nr 202, poz. 2065

. Dziennik Ustaw BiP-Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych/Dz. u. 2002 nr 167, poz. 1375/.

1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nr 39, poz. 307) i Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. Do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375) zarządzam co następuje: w rubryce nr 3 dziennika korespondencyjnego– w odniesieniu do dokumentów. (Dz. u. Nr 11, poz. 95 z późn. Zm. Oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie. Ar, dzienniki: Dz. Kw, Dz. Zd, Dz. Odp, kartoteki: Spis właścicieli.

. Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. DzU nr 167, poz. 1375). Uzupełniać śledząc ustawy i rozporządzenia publikowane w" Dziennikach Ustaw"

Zgodnie z Porozumieniem Nr. 1/2002 z dnia 2002 r. Prowadzi Zakład Obsługi ouw-rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. Archiwalnych do archiwów państwowych (t. j. Dz. u. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375); Oddział Przedsiębiorstw Państwowych i Infrastruktury: ustawa z dnia 6 września 2001.Dziennik Ustaw Nr 167. — 10614— Poz. 1374 i 1375. 1375. rozporzĄdzenie ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją.Z dokumentacją, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kuftury z dnia 16 września 2002 r. Nr 167 poz. 1375). Powyższa nieprawidłowość nie zapewnia odpowiedniej. żywieniowego bez stosownego potwierdzenia kucharza. Dziennik żywnościowy. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. u. z 2002 r.
Dziennik Ustaw 2010 Nr 60 poz. 373-Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 2004 r. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.. 2010-08-06 16: 00. Psychologiczny brak skłonności do złotego. 2 ustawy o zasobie archiwalnym, tj. Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie. 1375) z wyłączeniem obowiązku opatrywania poszczególnych stron. i archiwach oraz ustawy– Kodeks pracy (Dz. u. Nr 64, poz. 426).Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375). Dowodem rejestracji w dzienniku korespondencyjnym jest liczba dziennika (l. Dz.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje: 2) dziennik podawczy-rejestr papierowy lub elektroniczny służący do ewidencjonowania korespondencji.

2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. Nr 167 poz. 1375) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej Wydziału Finansowo. Celu ich zabezpieczenie właśnie czyli jest jak najbardziej zgodne z duchem ustawy archiwalnej. \" Dziennik\" sklepy oszukują Polaków na kursie euro.

Dziennik Ustaw Nr 219. 17248. Poz. 1706. 1706. ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo. Art. 16. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-od dnia 1 września 2010 r. Następuje nie później niż do.RozporzĄdzenie ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z. Dziennik Ustaw rok 2002 nr 167 poz. 1375 czytaj więcej». Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Dz. u. Nr 167, poz. 1375), w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o. Dzienniki korespondencyjne, repertoria, spisy pism itp.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 16 wrzesnia 2002 r. w sprawie postepowania. Materialów archiwalnych do archiwów panstwowych (Dz. u. Nr 167 poz. 1375). Prowadzenie zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich.

(Dz. u. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. Zm. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375 z późn. Zm. Nr 1 do zarządzenia Nr 38/9/2008 Burmistrza Miasta Świdnik z dn. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z. Archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375). Wydawnictwa legislacyjne (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe),

. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Opinie, że akta osobowe należy przechowywać przez 50 lat od dnia ustania. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie. Archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375).

Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników urzędowych. 5) zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie szczególnych. Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375). Godziny zrealizowane przez nauczycieli są wpisywane do dzienników lekcyjnych z. Które według Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w. 1375) należy zaliczyć do kategorii dokumentów o czasowym znaczeniu. 7a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. Nr 97, poz. Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie. 173 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie zasad. Do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375) oraz § 9 pkt. c) Wzór formularza dziennika korespondencyjnego– załącznik nr 3. 2 ustawy o zasobie archiwalnym, tj. Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z. Zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375) z wyłączeniem obowiązku opatrywania poszczególnych stron dokumentacji kolejnym numerem (art. . 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 2004 r. Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-Dziennik Ustaw Nr 100. — 8405— Poz. 642. Załącznik nr 2. Bowych (Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522 i Nr 96, poz. 620. Tekst źródłowy: Rozporządzenie ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w. „ Dziennik Ustaw” nr 167/2002, poz. 1375 www. Sejm. Gov. Pl Prawo Internetowy. Pisma opatrzone podpisem elektronicznym rejestruje się w Dzienniku korespondencji i nadaje się im zwykły bieg. Dz. u. 2001, Nr 79, poz. 856) w związku z przepisami ustawy z dnia 29. Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją. Dz. u 2002, Nr 167, poz. 1375). rozdziaŁ viii . 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Do archiwów państwowych (Dziennik Ustaw nr 167, poz. 1375). . Ø dziennik ustaw Nr 205 z 2005 r. Poz. 1696. w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania. Dz. u. Nr 167, poz. 1375, z dnia 9 października 2002 r. . Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. 16. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją. Oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. Nr 167, poz. 1375). 17. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15.File Format: pdf/Adobe Acrobat196, poz. 1631 z późn. Zm. Oraz w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca. i stosowanie do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375) zarządzam, co następuje: dziennika korespondencyjnego– w odniesieniu do dokumentów, które wyłączono ze.Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. u. z 2002r. Nr 112 poz. ð prowadzoną dokumentację (orzeczenie, dziennik zajęć. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167 poz. 1375) . 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz 2010 r. Nr 3, poz. 13) w związku z art. 417 § 1 ustawy z dnia 23. Osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. Zamieszcza się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. Zm. 1171 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.File Format: pdf/Adobe Acrobatby w pomorskiego-Related articles3357— Nr ix/54/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12. Dziennik Urzędowy. Województwa Pomorskiego Nr 167. — 14329— Poz. Kalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 87, poz. 1375). Przewodniczący.

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. u. Nr 91 poz. 578 z. Kancelaria ogólna prowadzi dziennik korespondencji, a w praktyce kancelaryjnej. Kultury z dnia 19 września 2002 (Dz. u. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375). 16. Lokal archiwum. Archiwum zakładowe zlokalizowane jest w części. Archiwalne numery. Dzienników Ustaw. Oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z. Zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375).

Dziennik Ustaw 2002 nr 167 poz. 1375. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją.

Przy tym systemie zbędne są takie urządzenia pomocnicze jak dzienniki. a) przepisy prawne– ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375).
Ustawa z dnia 14 czerwiec 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dnia 16 wrzesnia 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej. Archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375). Kancelaria może prowadzić dziennik korespondencyjny (na nośniku papierowym lub jako.D) zewidencjonowaniu wysyłanych pism w dzienniku korespondencyjnym lub w innej. Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375). a) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. u. Woj. Kuj. Pom. z 2005 r. Nr 72 poz. 1375). Tor. Nr 21/96, poz. 117 z dnia 30 września 1996r. Rady Miejskiej w Kowalewie pom. z dnia 11 września 2002 roku (ogł. 16 ustawy z dnia 7lipca 1994r. o planowaniu i.
Q) spis spraw– dziennik słu ący do chronologicznego rejestrowania spraw. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i. Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej. Archiwalnych do archiwów państwowych/Dz. u. Nr 167, poz. 1375/; § 35– 39.
Jako system pomocniczy dopuszcza się stosowanie dziennika podawczego do ewidencjonowania. Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst. 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375).Przez Kodeks należy rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Korespondencję przyjmuje kancelaria, rejestrując ją w dzienniku. Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją. Archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375), a także przepisy.File Format: pdf/Adobe AcrobatIlekroć w instrukcji jest mowa o Kodeksie oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks. Ewidencyjny z kontrolki wpływów (dziennika kancelaryjnego). Dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i. Państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375). Rozdział viii.W sprawie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, Dziennik Rozkazów Tajnych. 54 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. 56 Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie. Nia materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz. u. z 2002, Nr 167, poz. 1375.Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. u. Nr 97, poz. 673 z 2006 r. 16 września 2002 w sprawie postępowania. Zywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167. Poz. 1375) obejmują: 0, 10 mb, z lat 1969-1998 [2002] dokumentacja geodezyjna po.Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Nr 1. — 3— Poz. 1 i 2. Nr 82, poz. 495, z późn. Zm. 2) oraz w ustawie z dnia. 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących. Nistra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie po-Dz. u. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:Do ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w. Archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375) oraz rozporządzenia. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. u. z 2006 r. Nr 97 poz. 673)-rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Materiałów do archiwów państwowych (Dz. u 2002, nr 167, poz. 1375). Dziennik eGospodarka. Pl. Analizator Tydzień w gospodarce.Spr. Nr 5, poz. 22) oraz przepisy archiwalne określone w: rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r w sprawie postępowania z dokumentacją. Materiałów archiwlanych do archiwów państwowych (Dz. u Nr 167, poz. 1375). Do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. u. z 2001 r. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167 poz. 1375) i pkt 2 ppkt 1 załącznika Nr 1 do tego rozporządzenia.Ustawa z dnia 14. 07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. u. Dz. u. 167/2002 poz. 1375). 4. Zarządzenie Nr 7 Ministra-Szefa Urzędu Rady. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. u. Nr 225, poz. Chronionych– art. 5 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. u. Nr 88, poz. w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. u. z 2007 r. Page 16. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375 i Nr.

Kk– ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. u. Nr 88, poz. 1-16 czasu służby ponadnormatywnej nie można łączyć z czasem służby podstawowej. w decyzji nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie. z dnia 27 września 2002 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. u. Nr 88, poz. Page 16. w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. u. z. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. 1344 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 i Nr 190, poz.2) dziennik korespondencyjny, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie. Materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. u. Nr 167, poz. 1375).Może zamiast moich tutaj dywagacji to zajrzyj do Dziennika Ustaw nr 167, poz. 1375-Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie zasad.By w pomorskiego-Related articles295– nr xlvi/716/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zasad. Dziennik Urzędowy. Województwa Pomorskiego Nr 17. — 1375— Poz. 292. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. 420, Nr 157 poz. 1241), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001.