aniolywitrazowe.serwis

Dziennik Ustaw Nr 153 z 18 września 2009. Dział Prawa 28-09-2009, ostatnia aktualizacja 28-09-2009 00: 01. Rozporządzenia ministrów (poz. 1224– 1226):

File Format: pdf/Adobe AcrobatDziennik Ustaw Nr 153. — 8257— Poz. 956. Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo-Dziennik Ustaw Nr 153. — 8259— Poz. 956. Rozdzia∏ 2

Dziennik Ustaw Nr 153— 7923— Poz. 1094 i 1095. 1 o94. rozporzadzenie ministra nauki i szkolnictwa WYiSZEGO1) z dnia 17 sierpnia 2006 r.Dziennik Ustaw Nr 153— 7918— Poz. 1093. 3) wspéfpraca naukowa z innymi oérodkami. Dziennik Ustaw Nr 153— 7920-— Poz. 1093. Zalqcznik nr 2.1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271. Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz.
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 153 poz. 1783. rozporzĄdzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Dziennik Ustaw Nr 153_ 11829_ Poz. 1225. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. Nr 171, poz. 1800, 2 późn. Zm. 2) zarządza się,. 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏ y og∏ oszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz.File Format: pdf/Adobe AcrobatOpracowano na pod-stawie: tj. Dz. u. z. 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz.(Dz. u. z dnia 29 lipca 2005 r. Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. u. z 2003 r. Nr 153, poz.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz. u. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.
Z dnia 2001-12-07 (Dz. u. 2001 Nr 153, poz. 1782). Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. u.22, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. u. Nr 153, poz. 1270), z tym że:
ś zmiany tekstu jednoitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz' u. z 2002 r. Nr 153, poz' 127, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr33. Poz. 285, z2O06 r. 153). 1. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. u. Nr 6, poz. 36 i Nr 11, poz.

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. u. Nr 27, poz. 96, z późn. Zm. 3), nie uwzględnia się. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz.

. 9) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. Uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-nów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. u. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) po § 153 dodaje się. 676, Dz. u. 2002 nr 84 poz. 764, Dz. u. 2002 nr 126 poz. 1069, Dz. u. 2002 nr 126 poz. 1070, Dz. u. 2002 nr 129 poz. 1102, Dz. u. 2002 nr 153 poz.File Format: pdf/Adobe Acrobat3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏ y og∏ oszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. Nych i Administracji (Dz. u. Nr 220, poz. 1897). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 153, poz. 17 Gru 1998. Wersja do wydruku. Pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 153 poz. 1227 wersja obowiązująca od 2010-05-01. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. u. z 2003 r. Nr 153, poz.
Ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r.. Dziennik Ustaw Nr 153/2009 r. Poz. 1227. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240

. Ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Go gminną osobą prawną. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,_.

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271). 3. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do.Środowiska (Dz. u. Nr 216, poz. 1606). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152.Ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.Dziennik Ustaw Nr 153. 7914. Poz. 1091 i 1092. 3. Za wydanie paszportu osobom małoletnim, któ-2. Wysokoœ ć opłaty podlegającej zwrotowi ustala.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz.Dziennik Ustaw Nr 153— 8257-— Poz. 956. 9. 56. rozporzadzenie ministra rozwoju REGIONALNEGO" z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polskq.2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169.
7 ustawy z dnia 10 kwiet-nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. u. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. Zm. 2) zarządza się, co na-stępuje:File Format: pdf/Adobe Acrobat2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.File Format: pdf/Adobe Acrobat331 i Nr 82, poz. 556. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz.2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz.. Ogłoszone w Dz. u. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.. Gazeta prawna to największy dziennik gospodarczy. 11 sierpnia 2009 r. Wchodzi w życie nowe prawo· Dziennik Ustaw nr 123. Ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Go gminną osobą prawną oraz osoby. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214,_.
Ca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 oraz z 2002 r. Nr 23, poi. 220, Nr 62, poz. 55s, Nr 113, pOď. 984, Nr 153, poz.. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.Dziennik Ustaw Nr 226. — 18342— Poz. 1833. Na podstawie art. 783 § 5 ustawy z dnia 17. 1102, Nr 153, poz. 1271. Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.Dziennik Ustaw Nr 17. — 1213. Poz. 153! Symi. wzÓr. w-1w. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2005 r. Poz. 153.File Format: pdf/Adobe Acrobat2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie woj-skowej żotnierzy zawodowych (Dz. u. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107.(Dz. u. Nr 76, poz. 725), uznane w trybie okreélonym ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz.Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2001 r. Nr 62, poz. 627. INr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).. 1688, Dz. u. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. u. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu w Kutnie.