aniolywitrazowe.serwis

Dziennik Ustaw-Dz. u. Rok 2001, nr 112, poz. 1206-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. File Format: pdf/Adobe AcrobatDziennik Ustaw Nr 112. — 8586— Poz. 1206. Za∏ ŕcznik do rozporzŕdzenia Ministra. Ârodowiska z dnia 27 wrzeĘnia 2001 r. Poz. 1206).File Format: pdf/Adobe AcrobatDziennik Ustaw Nr 112. — 8586— Poz. 1206. Za∏ à cznik do rozporzà dzenia Ministra. Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊ nia 2001 r. Poz. 1206).

Poz. 1206 Dz. u. Nr 112 z 08. 10. 2001. Dziennik Ustaw z 2001 r. Dziennik Ustaw Kompletna baza ujednoliconych aktów prawnych. Codzienna aktualizacja zmian w.Odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏ y og∏ oszone w Dz. u. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113.Strona główna· Akty prawne· Dziennik Ustaw rocznik 2001. 2001. 10. 08, 112, poz. 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206.Dziennik Ustaw z 15 października 2009 Nr 172 poz. 1342. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).Dziennik Ustaw rocznik 2001 nr 112. Data publikacji: 8 października 2001 r. Poz. 1206. Minister Środowiska, rozporządzenie z dnia 27 września 2001 r.Dziennik Ustaw Nr 112/2001 r. Poz. 1206. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dotarrow]. 8 października 2001 r.Tytuł, Katalog odpadów. Sygnatura, Dz. u. 2001 nr 112 poz. 1206. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. Nr 62, poz.Nr 62, poz. 718), akty normatywne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dz. u. 2001 nr 63, poz. 638); ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy. Dz. u. Nr 112, poz. 1206)-wersja. Pdf; Rozporzadzenie Ministra.Dziennik Ustaw Nr 143. — 9019— Poz. 1204, 1205 i 1206. 1206. Dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206), w stosach. File Format: pdf/Adobe Acrobat (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 2) Zgodnie z za∏ ā cznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz.


Odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏ y og∏ oszone w Dz. u. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz.
Nr 112, poz. 981, z późn. Zm. 4) uchyla się art. 45d. Art. 5. w ustawie z dnia. w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. u. Nr 128, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz.. Dziennik Ustaw Nr 172. — 13280— Poz. 1342. Na podstawie art. WrzeÊ nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).Dziennik Ustaw-Dz. u. Rok 2001, nr 112, poz. 1200-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia wzorów rocznego.Dziennik Ustaw Nr 5. 155. Poz. 34. Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska. Rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).

Dziennik Ustaw Nr 75. 3491. Poz. 526” 527. 527. Padów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 2) Zgodnie z zatqcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. Nr 62, poz. 628, z pózn. Zm. 31 w przypadku wykorzystywania.

Nr 39, poz. 251. Kolejna zmiana została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2007 r. Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) wydał rozporządzenie w sprawie. Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 Nr 40 poz. 230. w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. u. Nr 130, poz. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r. w przypadku stosowania z przeznaczeniem można. r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dziennik Ustaw 2001 nr 11 poz.Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji. Dz. u. Nr 112, poz. 1198, z późn. Zm. 2), zwanym dalej" Biuletynem" 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 157, poz.Nr 25, poz. 150, z późn. Zm. 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennik budowy, montażu i rozbiórki.(Dziennik Ustaw Nr 203 poz. 1718 z dnia 5 grudnia 2002 r. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. u. Nr 112, poz. 1206; . 28 (działalność w zakresie zbierania i transportu) ustawy z dnia 27. r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).. Nia 2001 r. o odpadach (Dz. u. z 2007 r. Nr 39, poz. 251. Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Dziennik Ustaw Nr 101— 6567— Poz. 686 i 687.Dziennik Ustaw Nr 68. 5475. Poz. 582. iÏ Ï informacje o umowle z org^. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Symbol procesu odzysku od r2 do r9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Minister Środowiska: j. Szyszko. Dziennik Ustaw Nr 101. — 6555— Poz. 686. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).Europejskiej Agencji Chemikaliów, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii. Dz. u. Nr 112, poz. 1206. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i.Dziennik Ustaw Nr 45. — 1980. Poz. 319 i 320. 320. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w spra-wie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).. Poz. 780. Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet-nia 2001 r. Katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem.Poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729. Nr 130, poz. 1087, poz. Dziennik Urzędowy. w ojewództw a Małopolskiego Nr 112. Załącznik Nr 1b. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. u. Nr 115, poz.Z późniejszymi zmianami. Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 174 poz. z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112 poz. 1206 z 2001r.W Dzienniku Ustaw. Nr 152 poz. 1222. z dnia 17. 09. 2009 został opublikowany. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. Dz. u. Nr 112 poz. 1206), pobierz].Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr. 112, poz. 1206): ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dziennik Ustaw Nr 53 poz. 439).Dziennik Ustaw· Dziennik Urzędowy ue (l) · Monitor Polski· Dzienniki Urzędowe. Września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206);Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw rp oraz Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o. 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).
File Format: pdf/Adobe AcrobatDziennik Ustaw Rok 2003 Nr 8 poz. 103. Data wydania: 24. 01. 2003). 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. u. Nr 115, poz. 1229; Dziennik Ustaw Nr 203 poz. 1718 z dnia 5 grudnia 2002 r.; Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. u. Nr 112, poz. 1206;File Format: pdf/Adobe AcrobatUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 93/67/ewg, 93/105/we i 2000/21/we (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z.(Dzienniki Urzędowy l 236 z 23 września 2003). Generalne ramy działań w zakresie. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; Dz. u. 2001 nr 112, poz. 1206). Gospodarowanie osadami ściekowymi. Ustawa z dnia 27.Dziennik Ustaw nr 112 z 2001 roku-pozostałe dokumenty: 1204, Dziennik Ustaw-rok 2001 nr 112 poz. 1205. Dziennik Ustaw-rok 2001 nr 112 poz. 1206. 27 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 tekst. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112 poz. 766; z 2008 r. Nr 96. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 przyjety.I 2000/21/we (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 396 z dnia 30 grudnia. 2006 r. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU, nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami. Katalogu odpadów. DzU 2001, nr 112, poz. 1206. File Format: pdf/Adobe AcrobatPrzestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. Nr. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Zmianami załączników a i b publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw rp oraz. Logu odpadów (Dz. u. 2001 nr. 112, poz. 1206): Kod odpadu. Wych w Dzienniku Ustaw rp. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie dro-
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach. w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw rp oraz Ustawa z dnia 28. z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach– Dz. u. Nr 42, poz.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU, nr 62, poz. DzU 2001, nr 112, poz. 1206. ▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.File Format: pdf/Adobe AcrobatUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 91/155/ewg, 93/67/ewg, 93/105/we i 2000/21/we (Dziennik Urzędowy.U. nr 235, poz. 1701 z 19. 12. 2006r. Ustawa o transporcie drogowym oraz Prawo o ruchu drogowym (ustawa. u. nr 112, poz. 1206 z 08. 10. 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dziennik Urzędowy we l 319 z 12. 12. 1994r. w sprawie zbliżenia.U. nr 125, poz. 1371 z 30. 10. 2001r. o transporcie drogowym (ustawa z dnia. u. nr 112, poz. 1206 z dnia 08. 10. 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dziennik Urzędowy we l 319 z 12. 12. 1994 w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw.Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach. 93/67/ewg, 93/105/we i 2000/21/we (Dziennik Urzędowy ue, l 136/3 z dn. Dz. u. Nr 112 z 2001 r. Poz. 1206 ze zm.; Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o.Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206): załączników a i b publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw rp oraz Ustawa z dnia
. We wzór opublikowanego sprawozdania w Dzienniku Ustaw wkradł się błąd. Ustawa o odpadach z 21 kwietnia 2001 roku (Dz. u. z 2001 r. Nr 62, poz. r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).Produkcji lub w obrocie (einecs), Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2003r. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. u. Nr 62, poz. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. u. z 2001 r. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 2000/21/we (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria l nr 396 z.Odpadów (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 112, poz. 1206 z dnia 8 paź-dziernika 2001 r. 1. 2 merytoryczna: a) Notatka z dnia 04. 04. 2007 r. w.Dnia 11 lipca 2002/Dziennik Ustaw nr 140, poz. 1173 z dnia 3 września 2002/preparat. Września 2001 w sprawie katalogu odpadów/d. u. Nr 112 poz. 1206/.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. u. z 2001 r. Nr 11, poz. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 z. 93/105/we i 2000/21/we (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z.Dziennik Ustaw Nr 101. — 6563— Poz. 686. 1) Imię i nazwisko lub nazwa. Dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).Dziennik ustaw z 2007 r. nr 39 poz. 251. podstawowe pojĘcia. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. 112/01 poz. 1206). zasady gospodarowania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów.Dziennik ustaw Nr 112 z dnia 8 października 2001 r. Poz. 1206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów\.File Format: pdf/Adobe Acrobat (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Kod odpadu 16 05 05. w razie potrzeby skontaktować się z Linde Gaz. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628). 91/155/ewg, 93/67/ewg, 93/105/we i 2000/21/we (Dziennik Urzędowy.Dz. u. 2001 nr 112 poz. 1206. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w. Dziennik Ustaw nr 175 poz. 1458. z dnia 29 lipca 2005 r.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dziennik Ustaw. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. z 2001 r. Nr 62, poz. r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. Nr 62, poz. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). pl Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, l396/1). 2. ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. u. z 2001 r. Nr 11, poz. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 z. 93/105/we i 2000/21/we (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z
. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. reach), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 396 z dnia 30 grudnia 2006.27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów/d. u. Nr 112 poz. 1206/. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 2002/Dziennik. Ustaw nr 140, poz.Dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. u. Nr 112, poz. Ustawa zdnia 11 stycznia 20010 substancjach i preparatach chemicznych (Dz. u. z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów. Dz. u. Nr 112, poz. 1206). DZiennik Urzędowy. Uni i Europejskiej z dnia 30. 12. 2006 Nr l396/1). ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach. Zmianami załączników a i b publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw rp oraz. Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o odpadach (Dz. u. Nr 62, poz. 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów. Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 396 z dnia 30 grudnia 2006r (sprostowanie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 136 z dnia 29.Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr. 112, poz. 1206): ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw rp oraz Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie.(Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz. u. Nr 62, poz. 628 z 2001r. DzU 2001, nr 112, poz. 1206. ▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.Aktualizacja w rozdziale Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie; Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112/2001 r. Poz. 1206);File Format: pdf/Adobe Acrobatrach, ustaw´ z dnia 7 czerwca 2001 r. o leÊ nym materiale. Poz. 1173 z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. u. Nr 115, poz. 1229; Dziennik Ustaw Nr 203 poz. 1718 z dnia 5 grudnia 2002 r.; Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. u. Nr 112, poz. 1206;
Sprostowanie do wersji polskiej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 136 z dnia 29 maja. Zmianie niektórych innych ustaw. Dz. u 2001 nr 112 poz. 1206.Odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach. i utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów, Dziennik Urzędowy Unii.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU, nr 62, poz. DzU 2001, nr 112, poz. 1206. ▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej l 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2003 r. Niektórych preparatów chemicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 53 z dnia 1. Dz. u. Nr 112 z 2001 r. Poz. 1206). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.Sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206). ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Kolejnymi zmianami załączników a i b publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku. Ustaw.Dziennik Ustaw Nr 235. — 13545. Poz. 1614. Nia 2001 r. o odpadach (Dz. u. z 2007 r. Nr 39, poz. 251. Dz. u. Nr 112, poz. 1206). 2) Zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. u. z 2007 r.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. u. z 2001 r. Nr 62, poz. 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. u. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206. z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki.Dziennik Ustaw Nr 101. — 6563— Poz. 686. 1) Imię i nazwisko lub nazwa. Dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. Nr 112, poz. 1206).