aniolywitrazowe.serwis

Dziennik Urzędowy. WojewództwaŒ ląskiego Nr 8. – 569– Poz. 938. dziennik urzĘdowy. wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Katowice, dnia 30 stycznia 2006 r.

Dziennik urzĘdowy województwa ŚlĄskiego. Od dnia 1 stycznia 2010 r. Zgodnie. 938 dziennik urzĘdowy województwa ŚlĄskiego katowice dnia 3 marca 2009 r.

Poz. 938. dziennik urzĘdowy. wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Katowice, dnia 21 maja 2010 r. Nr 91. treŚĆ: Poz. rozporzĄdzenie wojewody.. Dziennik urzędowy Województwa Dolnośląskiego· Dziennik urzędowy Województwa. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego· Dziennik Urzędowy.Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 80, poz. 2277 z dnia 13 lipca 2006 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu.Magazyn Śląskiego Województwa Urzędowy Dziennik. Czytaj gazetę Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego.
Dziennik URZĘDoWY. WoJEwoDzTWA SLĄSKIEGo. Katowice, dnia 3l grudnia 2009 r. Nr 235. RReśc: Poz, Roz Po RzĄDzEN l e WoJ EWo dy.Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Www. Katowice. Uw. Gov. Pl/urzad/zaklad_ obslugi. Html. Dodał: Błażej Żebrok. « powrótdrukuj. " Ogród Botaniczny" uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr xxxi/401/2000 z dnia 29. 08. 2000 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 39, poz.. Poniżej podajemy treść Rozprządzenia nr 12/08 z dnia 30 grudnia 2009 roku zamieszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 235 z. Na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego istnieje zakładka dotycząca publikacji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego i tam.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego– Wrocław (2010+). Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego– Katowice· Dziennik Urzędowy Województwa.. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce– opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 73 z dnia 8 czerwca 2005 r. Poz.Nr. 36 Dziennik Ustaw 1I\skich. Poz. 186 137 b) ta sz}ch pos en n' owo c' l i j: oste-rUllkDW}Th 2. 800. m. Kp. 2. Tłoczono w Drukarni Województwa śląskiego.
4. Rozporządzenie wchodzi w ycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa Śląskiego. § 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się.
File Format: pdf/Adobe Acrobat1298 Dziennik Ustaw. Poz. 497. 9. n' z3. 497. usthwh konstytucyjnh z dnia 15 lipca 1920 r. Ą_ zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa Nr 1. a) w Białymstoku dla województwa podlaskiego. d) w Katowicach dla województwa śląskiego-
Wie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowa-nia w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskie-go i Województwa Śląskiego.Przyroda Województwa Śląskiego. Ochrona przyrody. Akty prawne. Sejmu) oraz dzienników urzędowych województw (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego.Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 5-217-Poz. 938 dziennik urzĘdowy wojewÓdztwa ŚlĄskiego Katowice, dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 5 treŚĆ: Poz.Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 10. 04. 2008 r. Nr 31 poz. 645. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16. 04. 2008 r. Nr 69, poz.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogło szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno śląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego. „ Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2009” Nr 10, 23 stycznia 2009. Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w.Dział: Prawo Lokalne> Jednolite identyfikatory aktów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego> Rok 2010. Opis zmian: aktualizacja artykułu:. Dziennik Ustaw z 24 czerwca 2004 Nr 144 poz. 1527. " 12. w województwie śląskim: w Sądach Rejonowych-Sądach Gospodarczych w:
By w Marcoń-2008ju województwa śląskiego w„ Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” i„ Dzienni− ku Ustaw Śląskich” po podpisaniu jej przez prezydenta rp. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego. 16. 6. Kierunki polityki przestrzennej dla sfer funkcjonalno.

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji Policji Województwa Śląskiego, „ Dziennik Ustaw Śląskich” 1922, nr 1,

. Dziennik Ustaw Nr 233. — 16005— Poz. 1527. 2) w części dotyczącej województwa śląskiego lp. 257 i 258 otrzymują brzmienie: . Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 227 poz. 4585. Załączniki 1 2 3. 28. Rozporządzenie z 1 października. Dziennik urzĘdowy. wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Katowice, dnia 16 maja 2003 r. nr 46. treŚĆ: Poz. 1306— Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa. Śląskiego. Przewodniczący Zgromadzenia. Związku Komunalnego.
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego . Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 134, poz. 3312.2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa Śląskiego. dyrektor regionalnego zarzĄdu.Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Wspieranie lokalnego. Na przelewie należy zaznaczyć" Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Sprawie opłaty od posiadania psów/Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2007r. Nr 193, poz. 3639.216 Dziennik Ustaw Śląskich Nr. 17 Poz. 40, 41 Art. 3. Znosi się istniejące na obszarze województwa śląskiego urzędy katastralne. Art. 2.

. Sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 stycznia. Gmina Stronie Śląskie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa.2004 r. Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego Nr 110 poz. 3111). Niezbędne dokumenty: wniosek; dowód wpłaty zaliczki. Opłaty:Dziennik ustaw-2006 m. p. Nr 56 poz. 594. 1) Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;