aniolywitrazowe.serwis

Dziennik urzĘdowy województwa ŚlĄskiego. Od dnia 1 stycznia 2010 r. Zgodnie. 938 dziennik urzĘdowy województwa ŚlĄskiego katowice dnia 3 marca 2009 r.Dzienniki Urzędowe Województwa śląskiego są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do weryfikacji podpisu może.Dziennik Urzędowy. WojewództwaŒ ląskiego Nr 8. – 569– Poz. 938. dziennik urzĘdowy. wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Katowice, dnia 30 stycznia 2006 r. . Miasto Kalety-www. Kalety. Pl, Miasto Kalety, samorząd, województwo śląskie, Kalety, powiat tarnogórski, gmina, portal samorządowy,
. 5 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego i podlega opublikowaniu w środkach.Dziennik Urzędowy. Województwa Sląskiego Nr 84-10073-p02. 2382. Dziennik Urzędowy województwa śląskiego_ Nr 84-1008e_. P5z. 2882.Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych t. j. z 30-12-2010 (ro).Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, infor lex Biblioteka, czasopismo elektroniczne. Dziennik Urzędowy Województwa Świętkorzyskiego.Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 80, poz. 2277 z dnia 13 lipca 2006 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu.Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego rok 2010 nr 32 poz. 470 z 2010-02-24 Data dodania: 2010-12-13. Aneks nr 1/2009 Burmistrza Gminy i Miasta.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa Śląskiego. dyrektor regionalnego zarzĄdu
. " Ogród Botaniczny" uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr xxxi/401/2000 z dnia 29. 08. 2000 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 39, poz. Szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4. w myśl art. 47 ust.File Format: pdf/Adobe AcrobatDziennik Urzędowy. WojewództwaŒ ląskiego Nr 44. – 4763– Poz. 938. dziennik urzĘdowy. wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Katowice, dnia 10 kwietnia 2006 r. Nr 44.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego– Wrocław (2010+). Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego– Katowice· Dziennik Urzędowy Województwa. Dziennik urzędowy Województwa Dolnośląskiego· Dziennik urzędowy Województwa. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego· Dziennik Urzędowy.Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Dz. Urz. Województwa Śląskiego, 2004, nr 23, poz. 791: rwŚ nr 15 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie określenia.Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 5-217-Poz. 938 dziennik urzĘdowy wojewÓdztwa ŚlĄskiego Katowice, dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 5 treŚĆ: Poz.


Dziennik urzĘdowy. wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Katowice, dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 235*. treŚĆ: Poz. 16657. r o z p o r z Ą d z e n i e w o j e w o d y.


. Nastąpić" po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego" Publikacji dotąd nie było. Do redakcji dzwonią. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 10. 04. 2008 r. Nr 31 poz. 645. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16. 04. 2008 r. Nr 69, poz.


. Utrzymania mieszkańców w 2007r. w domach pomocy społecznej funkcjonujących w Powiecie Cieszyńskim (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 49 poz. Musiała zostać ogłoszona w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego. Została ogłoszona 13 sierpnia i weszła w życie w dniu 28 sierpnia bieżącego roku.

Decyzją Prezesa ure Nr oka-4210-24 (13)/2008/396/ix/mm/z dnia 09 września 2008 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 174 z dnia 22-09-2008). 4. Rozporządzenie wchodzi w ycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa Śląskiego. § 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się. File Format: pdf/Adobe Acrobatustalenia granic obwodów głosowania na terenie miasta śywca (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 62, poz. 1709), Uchwałą Nr.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym . Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.Przyroda Województwa Śląskiego. Ochrona przyrody. Akty prawne. Sejmu) oraz dzienników urzędowych województw (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
. Sprawie opłaty od posiadania psów/Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2007r. Nr 193, poz. 3639.Dziennik Ustaw· Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Informacje. „ Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2009” Nr 10, 23 stycznia 2009. Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 51 z dnia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Zmiana zarządzenia-Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Zmiana zarządzenia-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego.
Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31-12-2009 r. Nr 235, poz. Dziennik urzĘdowy. wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Katowice, dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 235*. treŚĆ: Poz. 16657. r o z p o r z Ą d z e n i e w o j e w o d y. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Katowickiego z dnia 15 marca 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 8, poz. 42), rozporządzenie" w sprawie.


I odprowadzania ścieków na obszarze gminy Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 30 z dnia 15 marca 2006 r. . Materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 58 poz.
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 80, poz. 2876 ze zmianami. Na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i.
. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ogłaszając konkursy nauczycielskie na takie posady dodawał w zakończeniu: „ Posada złączona.Plan opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 213 z dnia 2 grudnia 2009r. Poz. Nr. 3971. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dziennik Ustaw· Monitor Polski· Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Ile spraw urzędowych można załatwić za pośrednictwem sekap?Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Lista wojewódzkich dzienników urzędowych: obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie. Pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzowa (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009r. Nr 149 poz. 2946 z późn. Zm.. Udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r.. dziennik urzĘdowy wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i poprzez.. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 188 z dnia 27 października 2009r. Poz. 3408).. Nr xliii/473/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2002 r. Nr 81, poz.
. Udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 163, poz. 2676).. Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie nr 39/07 Wojewody Śląskiego z dnia 1 siepnia 2007 r. Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa.Śląskiego Nr 104 poz. 2914) wÓjt gminy nĘdza podaje do wiadomości. Gminie Nędza do stanu faktycznego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26.Nr xviii/91/04 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 04. 06. 2004r Nr 48).Dziennik Urzędowy województwa śląskiego z dnia 25 października 2004 nr 100 poz. 2852 Kremer BrunoT. Leksykon przyrodniczy: Drzewa, Warszawa 1996 Niestolik.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 1999 r. Nr 36, poz. 1068 z późń. Zm. Oraz § 17 Statutu Rybnickich Służb Komunalnych przyjętego Uchwała Nr. Ogrodzieniec (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2004r. Nr 56, poz. 1754 z późn. Zmianami). Rada Miejska uchwala, co następuje: